Musica Podberdensis-koncert 12. ledna 2009

V pond?lí 12. ledna 2009 se od 18 hodin v Divadelním sále Waldorfské školy P?íbram rozezní tóny Novoro?ního koncertu v provedení souboru Musica Podberdensis. Je to nov? vzniklý komorní ansámbl, složený p?edevším z muzikant?, kte?í spolu již mnoho let hrají ?i zpívají p?i r?zných p?íležitostech. Jedná se o druhý koncert tohoto souboru, již v prosinci minulého roku se Musica Podberdensis p?edstavila p?íbramskému publiku v kostele sv. Jakuba. Op?t uslyšíte díla komorní hudby nap?í? staletími od doby barokní až po skladby autor? 20. století.

Srde?n? Vás zveme na ve?erní hudební zastavení.

Za všechny ú?inkující Alena a Pavel Kopeckých


Jay ' coron3r ' Němec

Waldorfská škola Příbram - Galerie » Musica Podberdensis-koncert 12. ledna 2009