Podzimní slavnost školy-2008

Dne 23. ?íjna 2008 byla první slavnost tohoto školního roku.

Vystupovala tam 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 11. t?ída. První a druhá t?ída m?la ukázku z rytmické ?ásti, t?etí t?ída dv? písn? s divadelním doprovodem, t?i dívky ze ?tvrté, páté a šesté t?ídy m?ly b?išní tance, sedmá t?ída m?la píse? od Beatles, jedenáctá t?ída zpívala latinské písn? a celá šestá t?ída m?la dv? písn? a dv? divadelní vystoupení o chytrosti. Na za?átek a na konec bylo zapáleno a poté sfouknuto t?ináct sví?ek za t?ináct t?íd naší školy. Vše uvád?ly dv? dívky ze t?inácté t?ídy. Slavnost byla velmi povedená.

Radka Kodýdková, žákyn? 7. t?ídy


Jay ' coron3r ' Němec

Waldorfská škola Příbram - Galerie » Podzimní slavnost školy-2008